The website supports Exploer 11 and up

קול קורא – מלגה ע"ש פטרישה ון הורן ז"ל – 2022

10 בינואר 2022
עדכון אחרון: 29 נובמבר 2021

להורדת הקול קורא לחצו כאן

מכון חרוב מתכבד להכריז על תחרות להענקת מלגה ע"ש פרופ' פטרישה ואן-הורן ז"ל, לשנת 2022.

השנה, יחולקו שתי מלגות: אחת לחוקרים צעירים, והשנייה למטפלים במגזר הציבורי. כל מלגה על סך 2,500.₪

 

בתחום המחקר:

הפרס מיועד לחוקרים הנמצאים בשלב ב' של כתיבת הדוקטורט ו/או שמחקרם אושר ב-5 השנים האחרונות, ומחקרם עוסק בטראומה בגיל הרך.

יש להגיש תמצית (עד שני עמודים) המפרטת את נושא העבודה וחשיבותה, שאלות המחקר, דרך ביצוע המחקר והשלב בו נמצא המחקר בעת הגשת המועמדות.

להצעה יש לצרף שתי המלצות.

 

בתחום הטיפול:

הפרס מיועד לאנשי מקצוע התורמים תרומה מיוחדת לרווחתם של ילדים בגיל הרך.ומשפחותיהם שחוו אירועים טראומטיים. יש להגיש בקשה המפרטת את מהות העבודה הטיפולית ואת תרומתה לאוכלוסייה המיועדת.

לכל בקשה יש לצרף שתי המלצות של מעבידים או של אנשי מקצוע אחרים המכירים היטב את עבודת המועמדים.

את הבקשה יש להגיש עד תאריך 9/12/2021

ועדת המלגה תדון במועמדויות ותמסור את החלטתה עד לתאריך 23/12/2021

המלגות יוענקו לזוכים בטקס פומבי, במסגרת ההרצאה השנתית לזכרה של פטרישה ון הורן שתיערך השנה ביום ב', ה-10 בינואר 2022.

לפרטים נוספים ולהגשת החומרים יש לפנות לד"ר פולה דוד paulad@haruv.org.il

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.