The website supports Exploer 11 and up

חרוב בהמשכים – סדרת מפגשים

סדרת מפגשים קבוצתיים ללימוד ולהעמקה מקצועית בקבוצות קטנות של עד 35 משתתפים. בכל סדרה 4-5 מפגשים (קבוצה סגורה). המפגשים יכללו הרצאת מומחה, ויאפשרו לאחריה דיון ושיח מקצועי בין חברי הקבוצה.

מוזמנים להוריד את תכנית "חרוב באוויר" המלאה 28.7-13.7.