The website supports Exploer 11 and up

הכול אודות נערות עבודה עם נערות במצבי סיכון בפרספקטיבה פמיניסטית

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.