The website supports Exploer 11 and up

מה למדנו מהמענים הקהילתיים לילדים נפגעי התעללות והזנחה – לקחים מתכניות התערבות

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.