The website supports Exploer 11 and up

ד"ר מירב ידוב

נושא המחקר: תהליכי קבלת החלטות של אנשי מקצוע בתחום רווחת הילד

מרכז מחקר: אוניברסיטת מרילנד, ארה"ב

היום: חוקר עצמאי

מייל: meravjed@gmail.com

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.