The website supports Exploer 11 and up

ד"ר יוחאי נדן

נושא המחקר: מחקר איכותני הבוחן וממשיג את תופעת ההתעללות וההזנחה בילדים בהקשרים רב-תרבותיים

מרכז מחקר: אוניברסיטת קייס וסטרן ריזרב, ארה"ב

היום: חבר סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד, האוניברסיטה העברית בירושלים

מייל: yochay.nadan@gmail.com

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.