The website supports Exploer 11 and up

ד"ר רות גוטפריד

נושא המחקר: שחיקת החמלה, שחיקה והסיפוק שבחמלה בקרב עובדים סוציאליים ומטפלים באומנות העובדים עם ילדים נפגעי התעללות; השוואה בין עובדים סוציאליים, מטפלים באומנות ותפיסותיהם של דיירים ביחס להתעללות בילדים

מרכז מחקר: אוניברסיטת ג'ורג'יה, ארה"ב

היום: חברת סגל, מכללת דוד ילין

מייל: ruth@gottfrieds.com