The website supports Exploer 11 and up

ד"ר ערן מלקמן

נושא המחקר: מחקר מעקב אחרי קבוצת ילדים בגילאי 5-11 בטיפול חלופי באנגליה

מרכז מחקר: אוניברסיטת אוקספורד, בריטניה

היום: עוד נמצא בבריטניה

מייל: eranmelkman@gmail.com

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.