The website supports Exploer 11 and up

ילדים בסיכון: קורס משותף לישראל ולגרמניה – מרץ 2017

מטרה: לאפשר למידה והפריה הדדית דרך פרספקטיבה המשווה את מערכות הרווחה של שתי המדינות, ובעיקר בשירותים לילדים נפגעי התעללות והזנחה

קהל יעד: תלמידים לתואר שני בעבודה סוציאלית בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית בירושלים ובבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת גתה בפרנקפורט

מס' מפגשים ומיקום: הקורס התקיים שבוע בישראל ושבוע בגרמניה

מס' משתתפים: 28