The website supports Exploer 11 and up

כנס חרוב הבינלאומי השני – Child Maltreatment in Context

להתעללות בילדים השלכות מרחיקות לכת על התפתחותו התקינה של הילד. הגורמים להתעללות נעים בין מאפיינים אישיים של הפוגע והנפגע (למשל, רקע סוציואקונומי, תרבותי, גורמים פסיכולוגיים, רפואיים או פסיכיאטרים) לבין מאפיינים סביבתיים (משבר כלכלי, נורמות חברתיות), ועוד. מטרת הכנס היא להציג עבודות עדכניות ממגוון תחומים במדעי החברה, מדעי הרוח, רפואה, סיעוד ובריאות הציבור, עבודה סוציאלית ומשפטים — שדנות בקשרים שבין גורמים אלה לבין התעללות בילדים.

 

הכנס הבינלאומי השני של מכון חרוב התקיים באוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים בירושלים ב7-8 בדצמבר 2017. הוא נערך בשיתוף: בית-הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד ומכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל. בכנס השתתפו מרצים אורחים מבכירי המומחים בעולם ובישראל והוא כלל הרצאות מליאה ,מושבים מקבילים ופאנלים.

 

חברי הועדה המדעית:
• פרופ' ענת זעירא – יו"ר, מכון חרוב והאוניברסיטה העברית
• פרופ' אירית הרשקוביץ, אוניברסיטת חיפה
• פרופ' באדי חסייסי, האוניברסיטה העברית
• ד"ר דפנה טנר, האוניברסיטה העברית
• ד"ר חנה כץ, מכללת אשקלון
• ד"ר כרמית כץ, אוניברסיטת תל-אביב
• פרופ' איתן כרם, בית החולים הדסה והאוניברסיטה העברית
• פרופ' יוליה מירסקי, אוניברסיטת בן-גוריון
• ד"ר רחל סבו-לאל, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל

 

 

לתקצירי הכנס

לצפייה בהרצאות המליאה

סדר היום של הכנס
לביוגרפיה קצרה של המרצים המרכזיים בכנס

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.