The website supports Exploer 11 and up

קבצי אקסל עם נתונים על מגוון תחומי חייהם של ילדים בישראל

בחלק זה ניתן למצוא נתונים רבים אודות ילדים בישראל. הנתונים עוסקים במגוון תחומי חייהם של ילדים ומוצגים בקבצי אקסל שניתנים להורדה. מקורם העיקרי של הנתונים בקבצים אלה הוא משרדי ממשלה אך גם עמותות וולונטריות ומחקרים שונים. כל אלה הם נתונים שמקבלת המועצה לשלום הילד מדי שנה עבור השנתון הסטטיסטי "ילדים בישראל" לאורך שנים וקובצו יחד על פי נושאים.

את המקור המדויק לכל לוח ניתן למצוא בקובץ עצמו. ההערות בכוכביות שבתחתית הטבלאות מתייחסות ומסבירות את המשתנים המופיעים בתת כותרות של הקובץ.