The website supports Exploer 11 and up

ד"ר דפנה גרוס – מנוס

מנהלת חרוב-ארה"ב

דפנה גרוס-מנוס היא מרצה בכירה במחלקה לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית תל-חי, ישראל. מחקריה מתמקדים בשלושה תחומים עיקריים: רווחתם הסובייקטיבית של ילדים פגיעים, הזנחת ילדים מנקודות מבט שונות והתעללות בילדים בהקשר השכונתי והקהילתי. דפנה היא אחת מהעורכות הראשיות של כתב העת למחקר 'אינדיקטורים לילדים'.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.