The website supports Exploer 11 and up

ענת זעירא, פרופ'

ראש תחום מחקר והערכה

פרופ' ענת זעירא היא חברת סגל בבית-הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית בירושלים, ויו"ר הועדה למוסדות ותארים של המועצה לעבודה סוציאלית. היא כיהנה בוועדת הרישום של העובדים הסוציאליים, והייתה חברה במועצת העבודה הסוציאלית. היא נמנית על מייסדי הארגון הבינלאומי למחקר והערכה של שירותים לילדים ולמשפחות (iaOBER) שמושבו באיטליה. פרופ' זעירא חוקרת תחומים שונים של רווחת הילד ומחקריה מתמקדים בפיתוח הבסיס האמפירי של עבודה סוציאלית עם ילדים בסיכון ומשפחותיהם. היא נמנית על החוקרים המובילים בעולם בתחום המעבר לחיים עצמאיים של בוגרי השמות חוץ-ביתיות. מחקריה שמים דגש מיוחד על החשיבות של תכנון וניטור של התערבויות ותוצאותיהן ודרכי ההטמעה של שיטות עבודה אלה בשדה.

anat.zeira@huji.ac.il

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.