The website supports Exploer 11 and up

גמול השתלמות

גמול השתלמות להכשרות של מכון חרוב

הקורסים של מכון חרוב מוכרים לגמול השתלמות לעובדים סוציאליים ועומדים בכללים האלה:

  • הקורסים בתחום התוכן של עבודה סוציאלית, בני 14 שעות לפחות, נלמדים במסגרת מוסד אקדמי מוכר.
  • תעודת הסיום כוללת את סמל מכון חרוב, סמל בית הספר לעבודה סוציאלית של האוניברסיטה העברית בירושלים ואת חתימת הדיקן.
  • המשתלמים יעבירו את תעודת הסיום לאיגוד ויפעלו על פי כללי האיגוד.

עם זאת, אנו תלויים בנהלים ובהחלטות של איגוד העובדים הסוציאליים, המשתנים מעת לעת, ואיננו יכולים להיות אחראים לשינויים שעשויים לחול בכללים ובדרישות לקבלת הכרה בקורסים לגמול השתלמות.

  • משתלמים שאינם עובדים סוציאליים מתבקשים לברר ישירות עם המעסיק – אם נושא הקורס, תעודת גמר קורס הכוללת את סמל מכון חרוב, את סמל בית הספר לעבודה סוציאלית של האוניברסיטה העברית בירושלים ואת חתימת דיקן הפקולטה – אם כל אלה יאפשרו להם לקבל זכאות לגמול השתלמות.

*לא ניתן לקבל גמול השתלמות על הכשרות חרוב באויר.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.