The website supports Exploer 11 and up

גמול השתלמות

גמול השתלמות להכשרות של מכון חרוב

עובדים סוציאליים – הקורסים במכון חרוב מאפשרים לעובדים סוציאליים לפנות במסלול האישי שלהם לאיגוד העובדים הסוציאליים  ולבקש אישור לגמול השתלמות בעבור הקורסים שלמדו במכון חרוב.                             

 בסיום הקורס תקבלו שלושה מסמכים:

– מכתב נלווה ובו מספר אישור משרד החינוך המאשר שמכון חרוב מאושר להגיש בקשה לקיום קורסים לגמול השתלמות            

– סילבוס מפורט, שמות המרצים וההרצאות

– תעודת סיום קורס הכוללת שם מספר ת"ז ו וסה"כ שעות הקורס

– את תעודת סיום הקורס יש להחתים ע"י המעסיק, ולהגיש ביחד עם שאר המסמכים לאיגוד העובדים הסוציאליים

המשתתף יגיש לאיגוד העובדים הסוציאליים את שלושת המסמכים ואת אישור המעסיק* שאישר לעובד לצאת לקורס מוכר לגמול השתלמות, (יש להגיש אישור נפרד לכל קורס).   

*מעסיק – כמו למשל – מנהל כוח אדם, מנהל הדרכה, חשב משרד, מנכ"ל, יש לקבל מראש את אישור המעביד לפני תחילת הקורס.      

פסיכולוגים – חלק מהשתלמויות של מכון חרוב עומדות בתנאי שפ"י כהשתלמויות מובהקות ויוכרו כהשתלמויות המזכות בהחזר כספי וגמול. יש לוודא עם מנחת הקורס האם הקורס קיבל את אישור שפ"י מראש לפני תחילת הקורס .  
עובדי הוראה – קורסי מכון חרוב אינם מוכרים לגמול השתלמות לעובדי הוראה.
קבוצות וארגונים – ניתן לבנות קורסים המוכרים לגמול השתלמות בתוספת תשלום.

*לא ניתן לקבל גמול השתלמות על הכשרות חרוב באויר.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.