The website supports Exploer 11 and up

כתב העת נקודת מפגש

כתב העת נקודת מפגש מיועד לקהילת אנשי המקצוע העוסקים בתחום של ילדים נפגעי התעללות והזנחה.
כתב העת מתפרסם פעמיים בשנה. גיליון אחד שלו עוסק במגוון נושאים הקשורים להתעללות בילדים והזנחתם, והגיליון השני מיוחד כולו לסוגיה נבחרת.
תרומתו של כתב העת בהנגשת הידע הקיים והנצבר – באקדמיה ובשטח – לאנשי המקצוע, ביצירת שפה משותפת ובהגברת שיתוף הפעולה והתיאום בין כל הגורמים הרלוונטיים.

אנו מקוות שתמצאו בקריאה עניין ומשמעות.

קריאה מועילה!

נעמי גוטמן ויפה ציונית
עורכות

לחיפוש מאמרים או כותבים בתוכן העניינים של גיליונות נקודת מפגש: לחצו כאן
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.