The website supports Exploer 11 and up

מדיניות הרשמה – כנסים

החזר כספים על ביטול השתתפות בכנסים

עד שבוע לפני הכנס/יום העיון – אדם המבטל השתתפותו בכנס יקבל החזר בניכוי דמי טיפול בגובה 10 ₪.

החל משבוע לפני הכנס – לא יתקבל החזר למעט במקרים מיוחדים שיאושרו ע”י מנכ”ל המכון.

הפנייה תיעשה בכתב למייל miri@haruv.org.il עם כותרת מייל החזר תשלום. יש לכלול בפנייה את מס’ הקבלה ואת סיבת הביטול

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.