The website supports Exploer 11 and up

מדיניות הרשמה – ימי עיון

החזר כספים על ביטול השתתפות בימי עיון

עד שבוע לפני יום העיון – אדם המבטל השתתפותו בכנס יקבל החזר בניכוי דמי טיפול בגובה 10 ₪.

החל משבוע לפני יום העיון – לא יתקבל החזר למעט במקרים מיוחדים שיאושרו ע"י מנכ"ל המכון.

הפנייה תיעשה בכתב למייל yuval@haruv.org.il עם כותרת מייל החזר תשלום. יש לכלול בפנייה את מס' הקבלה ואת סיבת הביטול.

תודה,

צוות האתר

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.