The website supports Exploer 11 and up

מחקר ומידע

מכון חרוב מקיים תוכניות מחקר והערכה במספר מישורים:

1. מחקר שיוזם צוות המחקר של המכון ומטרתו להרחיב את בסיסי הידע הקיימים בנושא ילדים נפגעי התעללות והזנחה

2. תמיכה בתלמידי בתר דוקטורט

3. סמינר חרוב-ברוקדייל

4. פעולות הערכה שוטפות על כל תוכניות ההדרכה וההכשרה שהוא מקיים, במטרה לשכלל ולקדם את התכנים ואת דרכי ההוראה המיושמות במכון.