The website supports Exploer 11 and up

גיליון מיוחד בנושא: תחושת הרווחה של ילדים לאחר התערבות מערכת רווחת הילד

להורדת הקול קורא לחצו כאן

 

עורכים אורחים:

ד"ר שרה פרונט (Sarah Font, PhD)

ד"ר ג'ון פלוק (John Fluke, PhD)

 

על הגיליון המיוחד: מטרות ותחומי עניין

אחת השאלות, ואולי השאלה המהותית ביותר בנוגע למערכות רווחת הילד והגנת הילד היא, האם המערכת עוזרת לילדים? לאחרונה, פעילים בנושא, כמו גם אנשי אקדמיה ומשרדי ממשלה, טוענים כי מערכת רווחת הילד – לפחות בהקשר של ארצות הברית – עושה יותר נזק מתועלת, במיוחד (אך לא רק) כאשר הילד מושם בהשמה חוץ ביתית (אימוץ, אומנה או פנימייה). לצערנו, ידע על תחושת הרווחה (well-being) של ילדים לאחר מעורבות כזו או אחרת של מערכת רווחת הילד נותר לא מפותח, וקיים קושי להבחין בין ההשפעות של ההתעללות על הילד לבין ההשפעות של התערבויות או אי-התערבויות של מערכת הרווחה במקרה שלו. מחקרים רבים התמקדו בטווח הצר של ההשפעות והתוצאות של המערכת: מעורבות חוזרת ונשנית של הרווחה, חוויות של ילדים בהשמות חוץ ביתיות (כמו, יציבות ההשמה), ודפוסי כניסה ויציאה מהשמות חוץ ביתיות. על אף שמחקרים אלו הם חשובים, לעתים קרובות מידי אלו מביאים לכך שתחושת הרווחה של הילד נתפסת במונחים של עמידה ביעדי המערכת. יעדי המערכת עשויים להיות קשורים במידה נמוכה, לא קשורים או אפילו סותרים לבריאות הילד, לתפקוד שלו או לאיכות חייו. במרחב זה חסרה הבנה מקיפה ורחבה של האם, כיצד ועבור מי מערכות רווחת הילד הן בעלות השפעה על תחושת הרווחה לאורך החיים.

 

אנו קוראים למחקרים בנוגע להשלכות התערבות מערכות רווחת הילד (או מערכות הגנת הילד) על תחושת הרווחה האישית של ילדים.

 

בקול קורא זה אנו מחפשים באופן ספציפי מחקרים שמתמקדים בהשלכות של החלטות והתערבויות של מערכת הרווחה (כמו הפנייה לשירותים, אומנה, אימוץ, איחוד מחדש עם ההורים) על תחושת הרווחה של הילד בטווח הקצר והארוך.

מטרות הגיליון המיוחד הן: (1) להגביר את ההבנה בנוגע לטווח תחושות הרווחה של הילדים כפועל יוצא מהתערבויות מערכת הרווחה, בהקשרים שונים ומגוונים; (2) לקבל תובנות רחבות בנוגע לאסטרטגיות, לפרקטיקות ולמדיניות של מערכת רווחת הילד אשר תורמות ביותר (או תורמות פחות) לתחושת הרווחה של ילדים.

אנו מזמינים אתכם להעלות מאמרים כמותניים, איכותניים ובשיטות מעורבות (mixed-method) מכל מדינה, מחוז או מועצה מקומית.

 

הנחיות להעלאת המאמר:

את התקציר למאמר יש לשלוח בין התאריכים 1 ליוני 2021, ועד 15 בספטמבר 2021. על התקצירים לכלול את מטרות ויעדי המחקר, המתודולוגיה, ממצאים ומסקנות. הממצאים יכולים להיות ראשוניים. התקציר לא יעלה מעל 1,000 מילים.

 

תאריכים חשובים:

קבלת תקצירים: בין 1 ביוני, 2021, ועד 15 בספטמבר, 2021.

קבלת הזמנה להעלאת המאמר המלא: 31 באוקטובר, 2021.

העלאת המאמר המלא: 30 באפריל, 2022.

 

יש לשלוח את התקצירים לעורכי האורח.

יש להכין את המאמר בהתאם להנחיות לכותבים של כתב העת הבינלאומי להתעללות בילדים: מחקר, מדיניות ופרקטיקה (https://www.springer.com/journal/42448/submission-guidelines) ולהעלותו דרך הקישור הבא: https://www.editorialmanager.com/malt/default.aspx.

המאמרים יעברו ביקורת עמיתים. אנא, ציין על גבי המכתב המצורף למאמר, כי המאמר משויך לגיליון המיוחד על בנושא תחושת הרווחה של ילדים לאחר התערבות מערכת רווחת הילד.

לשאלות בנוגע לגיליון המיוחד, יש ליצור קשר עם שרה פרונט (saf252@psu.edu) או ג'ון פלוק (JOHN.FLUKE@CUANSCHUTZ.EDU).

לשאלות כלליות בנוגע לכתב העת, יש ליצור קשר עם העורכת הראשית, פרופ' כרמית כץ carmitkatz@tauex.tau.ac.il.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.