The website supports Exploer 11 and up

ארגונים לקבלת ייעוץ וסיוע

ארגונים לקבלת ייעוץ וסיוע

התעללות פיזית בילדים היא צורת ההתעללות הנפוצה ביותר בילדים בישראל וגם בעולם.

התעללות פיזית בילדים הינה פגיעה אלימה של בן משפחה או אדם מבוגר האחראי על הילד. בין אם היא נעשית במישרין ובין אם בעקיפין, באופן קבוע  ומכוון או כאירוע חד פעמי, כדרך חינוכית שגרתית, כענישה, או בשל התפרצויות זעם וקשיים בריסון עצמי של ההורה.

התעללות מסוג זה באה לידי ביטוי במעשים הגורמים או עלולים לגרום נזק פיזי לילד כגון פציעות, שבירת אברים, כוויות, חתכים, תלישת שיער, נשיכה. התעללות בתינוקות כוללת בין השאר טלטולים עזים העלולים לגרום לנזק מוחי בלתי הפיך, חסימת פה העלולה להביא לחנק או מתן מזון או תרופות רעילים. התעללות פיזית קיצונית עלולה לגרום לנכות ואף למוות. לרוב כרוכות הפגיעות הגופניות בפגיעה נפשית עקב תחושת הפחד, ההשפלה והעלבון בעת ההכאה. גם במקרים בהם ההתעללות הפיזית מלווה בהחלמה פיזית מלאה של הילד, הידע הקיים מלמד כי היא מלווה בפגיעה נפשית בעלת השלכות קצרות וארוכות טווח.

למרות שבכל מכה יש נזק ושלילה, יש לעשות הבחנה בין מכה להתעללות. לא כל הורה שכשל פעם במכה קלה, או איבד עשתונות והגיב בסטירה, הוא הורה מתעלל. עם זאת, המציאות והמחקרים מראים שיש לעיתים קרובות "מדרון חלקלק" בין השתיים, ומה שהתחיל כענישה גופנית, עלול להתדרדר ללא התערבות גם להתעללות (1).

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.