The website supports Exploer 11 and up

התנהגות מינית

התנהגות מינית

הגדרה

הזנחה רגשית מוגדרת כמעשים או חוסר פעולות (omissions) של ההורה וחשיפה של הילד לאלימות במשפחה; סוג זה של התנהגות הורית הינה הקשה ביותר למדידה בשל העדר פגיעה גופנית ולעיתים השפעה מאוחרת על התפתחות הילד (Hildyard & Wolfe, 2002).

 נתוני שכיחות

הזנחה והתעללות רגשית מתרחשות ברוב הגדול של מקרי ההתעללות הפיזית (90%), וכמו כן מצבים אלה קורים בלי פגיעה פיזית (Claussen & Crittenden, 1991; Kaplan et al., 1999). כמו כן, בעוד הזנחה פיזית בדרך כלל מתלווה לה הזנחה רגשית, ההפך לא תמיד נכון
 (Egeland, Erickson, & Press., 1987). כתוצאה מכך, הזנחה והתעללות רגשית הינן המצבים השכיחים ביותר של פגיעה בילדים (Hildyard & Wolfe, 2002).

 

 

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.