The website supports Exploer 11 and up

הכנס הבינלאומי ה 34 של FICE לפנימיות ולהשמות חוץ-ביתיות בנושא אתגרים בחינוך ובטיפול בילדים בבני נוער ובצעירים בחברה רב תרבותית

להלן קישור לאתר הכנס ולהרשמה  – FICEעדכון אחרון 29 יולי 2019
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.