The website supports Exploer 11 and up

קול קורא – מלגה ע"ש פטרישה ון הורן ז"ל לשנת 2023

להורדת הקול קורא לחצו כאן

 

מכון חרוב מתכבד להכריז על תחרות להענקת מלגה ע"ש פטרישה ואן-הורן ז"ל, לשנת 2022.

השנה, יחולקו שתי מלגות: אחת לחוקרים צעירים, והשנייה למטפלים במגזר הציבורי.
כל מלגה על סך 2500 ש"ח.

 

 

 

בתחום המחקר:

הפרס מיועד לחוקרים הנמצאים בשלב ב' של כתיבת הדוקטורט ו/או שמחקרם אושר ב-5 השנים האחרונות, ומחקרם עוסק בטראומה בגיל הרך. יש להגיש תמצית (עד שני עמודים) המפרטת את נושא העבודה וחשיבותה, שאלות המחקר, דרך ביצוע המחקר והשלב בו מצוי המחקר בעת הגשת המועמדות. להצעה יש לצרף את שתי המלצות.

 

בתחום הטיפול:

הפרס מיועד לאנשי מקצוע התורמים תרומה מיוחדת לרווחתם של ילדים בגיל הרך ומשפחותיהם שחוו אירועים טראומטיים. יש להגיש בקשה המפרטת את מהות העבודה הטיפולית ואת תרומתה לאוכלוסייה המיועדת. לכל בקשה יש לצרף שתי המלצות של מעבידים או אנשי מקצוע אחרים המכירים היטב את עבודת המועמדים.

את הבקשה וההמלצות יש להגיש עד 15/12/2022

ועדת המלגה תדון במועמדויות ותמסור את החלטתה עד ה-8/1/2023

המלגות יוענקו לזוכים בטקס פומבי, במסגרת ההרצאה השנתית לזכרה של פטרישה ואן-הורן,
שתיערך השנה בזום ביום ב', ה-23 בינואר 2022
.

לפרטים נוספים והגשת החומרים, יש לפנות לד"ר פולה דוד paula@haruv.org.ilעדכון אחרון 5 דצמבר 2022
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.