The website supports Exploer 11 and up

עוני, חוסר שיווין חברתי ומצבי סיכון של ילדים: לקראת מדיניות ופרקטיקה מודעת-עוני ומבוססת קהילה

הרצאה של שעה עם ד"ר יובל סער-הימן, המחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

יום שלישי ה-21 במרץ | כ"ח באדר בין השעות 11:00-10:00

ישנה הסכמה מחקרית רחבה על כך שקיים קשר מובהק בין עוני וחוסר שוויון חברתי לבין התעללות והזנחה של ילדים ומעורבות של משפחות במערכת הגנת הילד. בנוסף, יש הסכמה בנוגע לצורך במעבר מתפיסה אינדיבידואליסטית של התעללות והזנחה בילדים, כזו שממוקדת ב'פרט שנושא את הבעיה', לתפיסה חברתית, שממוקדת במערכות שמעבר לפרט (כמו למשל קהילה, קבוצת השתייכות חברתית, שירותי רווחה)  ובהתערבויות ברמת האוכלוסייה והקהילה.

עם זאת, הידע על  אודות אופי הקשר בין התעללות והזנחה לבין עוני וחוסר שוויון אינו מפותח דיו ויתרה מכך, האופן שבו הידע הקיים יכול להניע פיתוח של מדיניות ופרקטיקה חברתית וקהילתית, לא זכה לתשומת לב מספקת.

בהרצאה זו נציג את הידע הבינלאומי העדכני ביותר על הקשר בין עוני, חוסר שוויון התעללות והזנחה ומעורבות משפחות במערכת הגנת הילד. בנוסף, נציע קווי מתאר ליישום מדיניות ופרקטיקה מודעת-עוני ומבוססת קהילה שמדגישה תמיכה במשפחות, שותפות עם הורים וילדים ופעולה חברתית רחבה למניעת התעללות והזנחה של ילדים.

 

*ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אך יש להירשם מראש.

 עדכון אחרון 12 מרץ 2023

הרשמה

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.