The website supports Exploer 11 and up

קול קורא: מלגה ע"ש פטרישה ואן הורן – טראומה בגיל הרך 2024

מכון חרוב מתכבד להכריז על תחרות להענקת מלגה ע"ש פטרישה ואן-הורן ז"ל, לשנת 2024

השנה, יחולקו שתי מלגות: אחת לחוקרים צעירים, והשנייה למטפלים במגזר הציבורי.

כל מלגה על סך 3,000 ש"ח.

בתחום המחקר

בתחום הטיפול

את הבקשה וההמלצות יש להגיש עד ל-23 בדצמבר 2023. ועדת המלגה תדון במועמדויות ותמסור את החלטתה עד 8 בינואר 2024

המלגות יוענקו לזוכים בטקס פומבי, במסגרת ההרצאה השנתית לזכרה של פטרישה ואן הורן שתתקיים בזום בתאריך 29 בינואר 2024. (אפשר להירשם באתר להרצאה הציבורית בתפריט עליון >"ימי עיון" > ההרצאה הציבורית)

לפרטים נוספים ניתן לפנות לד"ר פולה דוד בדוא"ל: paulad@haruv.org.il ​עדכון אחרון 15 ינואר 2024
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.