The website supports Exploer 11 and up

ראיון של פרופ כרמית כץ וענת אופיר בכתבה – מ"בית הזוועות" ועד האם המסממת: מה עושה המערכת כדי להציל את הילד הבא?

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.