The website supports Exploer 11 and up

ד"ר בני ביילי

2014

נושא המחקר: השלכות של חשיפה ישירה ועדות לאלימות במשפחה על ילדים: בחינת ההבדלים בסוג ההתעללות מצד אבות ומצד אמהות והקשר של אלה למגדר הילד הקורבן

מרכז מחקר: אוניברסיטת קליפורניה, ברקלי, ארה"ב

היום: חבר סגל בחוג לקרימינולוגיה, המכללה האקדמית גליל מערבי

binyamin.bailey@gmail.com

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.