The website supports Exploer 11 and up

ד"ר דפנה טנר

דפנה טנר היא חברת סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית על שם פאול ברוואלד האוניברסיטה העברית בירושלים ומשמשת כראשת תכניות הבוגר ותכנית ההשלמות.

 

דפנה עוסקת במחקר על פגיעות מיניות בילדים ובבני נוער בפרספקטיבה איכותנית. מחקריה מתמקדים בהקשרים יחודיים הקשורים לתופעה זו. במהלך השנים חקרה פגיעות מיניות תוך משפחתיות ופגיעות מיניות בין אחאים, פגיעות בקרב קבוצת השווים בגילאים צעירים, פגיעות מיניות בחברה החרדית ועוד. מחקריה הנוכחיים עוסקים במיניות ופגיעות מיניות בקהילת הלהטבא"ק וביחד עם פרופ' יוחאי נדן היא מנחה קבוצת מחקר ייחודית בתחום זה.

 

dtener@gmail.com

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.