The website supports Exploer 11 and up

התעללות בילדים והזנחה בפרספקטיבה משווה – המקרה של דרום קוריאה, גרמניה וישראל

קורס משותף לדרום קוריאה, גרמניה וישראל

9-3 במרץ 2018, 28 במאי עד 1 ביוני 2018

שותפים: האוניברסיטה הלאומית בסיאול – דרום קוריאה, ואוניברסיטת גתה בפרנקפורט – גרמניה

רקע ומטרה: זהו המחזור הראשון של הקורס המשותף לשלוש המדינות הללו. הקורס התמקד בסוגיות שונות של טיפול ישיר, במדיניות ובתכנון שירותים לילדים בסיכון בפרספקטיבה משווה. הקורס מאפשר למשתתפיו התבוננות ורפלקציה על הסוגיות הנוגעות לחברת המוצא מבעד לעדשה של החברה האחרת ובאמצעות קווי הדמיון והשוני בין החברות. חברי המשלחות ממשיכים לקיים קשרי חברות ועבודה עד היום.

קהל יעד: סטודנטים לתוכנית מוסמך ודוקטורט בעבודה סוציאלית ובפדגוגיה חינוכית בשלוש המדינות

מספר מפגשים: שבוע בדרום קוריאה ושבוע בישראל

מספר משתתפים: 36

מיקום: סיאול – דרום קוריאה, ירושלים – ישראל


קורס משותף לישראל ולגרמניה

מרץ 2017

מטרה: לאפשר למידה והפריה הדדית דרך פרספקטיבה המשווה את מערכות הרווחה של שתי המדינות, ובעיקר בשירותים לילדים נפגעי התעללות והזנחה

קהל יעד: תלמידים לתואר שני בעבודה סוציאלית בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית בירושלים ובבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת גתה בפרנקפורט

מס' מפגשים ומיקום: הקורס התקיים שבוע בישראל ושבוע בגרמניה

מס' משתתפים: 28


קורס משותף לישראל ולקוריאה הדרומית

אפריל 2016

קוריאה הדרומית היא מדינה במזרח אסיה, וחיים בה כחמישים מיליון תושבים. היא הוקמה ב-1948, לאחר מלחמת העולם השנייה, על שטח הנאמנות האמריקני. מאז הקמתה התרחשו בקוריאה הדרומית שינויים נרחבים – כלכליים, חברתיים ותרבותיים, והיא הפכה מחברה כפרית ומסורתית לאחת החברות המפותחות והמתועשות בעולם. עם זאת, השירותים החברתיים במדינה טרם הצליחו לסגור את הפערים הנובעים מהתמורות המהירות שעברה חברה זו, בעיקר במעבר מחברה כפרית למתועשת, ולכן אין מצליחים לתת בה מענה מספק לצרכים הנובעים מהשינויים הללו. קוריאה הדרומית משקיעה כיום משאבים רבים בפיתוח שירותי הרווחה.

שיתופי פעולה מחקריים נוצרו בין פרופ' בן-אריה – מנכ"ל מכון חרוב וחבר סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית בירושלים, ובין פרופ' בונג לי מאוניברסיטת סיאול, ובעקבותיהם הוחלט לקיים קורס משותף למכון חרוב ולבתי הספר לעבודה סוציאלית בשתי האוניברסיטאות. הסטודנטיות בקורס היו תלמידות לתואר שני ודוקטורנטיות בעבודה סוציאלית משתי האוניברסיטאות. הרעיון מאחורי היוזמה היה לאפשר למידה והפריה הדדית דרך פרספקטיבה המשווה את מערכות הרווחה של שתי המדינות, ובדגש על שירותים לילדים שנפגעו מהתעללות והזנחה.

בחודש אפריל 2016 יצאה מישראל משלחת של תשע סטודנטיות מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית, בליוויו של פרופ' בן-אריה, לשבוע למידה באוניברסיטה הלאומית של סיאול. במהלך שהותם במקום נחשפו חברי המשלחת לבעיות הסוציאליות במדינה ולמערכת הרווחה הדרום-קוריאנית. הסטודנטיות למדו על המדיניות הדרום-קוריאנית לטיפול בילדים נפגעי התעללות והזנחה, ביקרו בשירותים המוצעים לילדים שנפגעו – בהם מרכז חירום, מרכז הגנה ופנימיות – ואף שמעו על חוויית העבודה הסוציאלית של הסטודנטים והסטודנטיות שפגשו. כחודשיים לאחר הביקור של הסטודנטיות מישראל בקוריאה הדרומית, באו לישראל הסטודנטים והסטודנטיות הקוריאנים, ובמשך שבוע למדו על מערכת הרווחה של ישראל.

בין שתי הקבוצות נוצרו קשרים חברתיים, והשיחות הפתוחות ביניהם – על השוני והדמיון בין התרבויות ועל ההתמודדות עם התעללות בילדים והזנחתם – היו משמעותיות, הן ברמה האישית והן ברמה המקצועית. ההיכרות עם הסטודנטים והלמידה של המערכת הדרום-קוריאנית הייתה חוויה מעניינת ויוצאת דופן לכולם, בשל ההבדלים התרבותיים בין שתי המדינות וההבדלים הגדולים בין מערכות הרווחה בהן. הפרספקטיבה המיוחדת גרמה לסטודנטים הישראלים לבחון תופעות מוכרות להם מזוויות שונות וחדשות.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.