The website supports Exploer 11 and up

גזע, אתניות והתעללות בילדים - קול קורא למאמרים

עורכות: 
עורכת אורחת: 

 

מערכת כתב העת International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice מזמינה אתכם לשלוח הצעות לכתיבת מאמרים עבור גיליון נושאי שיתמקד בגזע, אתניות והתעללות בילדים.

בד בבד עם התמשכותו העיקשת של אי־צדק בין גזעים וקבוצות אתניות, נוכחותם של חוסר המידתיות וחוסר השוויון במערכות רווחת הילד נותרים בעינם במדינות רבות בעולם. בגיליון ייחודי זה אנו מתעניינים בשאלות: באיזו מידה תנאים חברתיים כאלה ותגובות מערכתיות משפיעים על הנגישות למערכת רווחת הילד? אילו מאמצים נעשים כדי להשתמש בידע זה לשם תכנון דרכי התערבות ועיצוב מדיניות שעשויים למתן את השפעת הגזענות?

דוגמאות לנושאים מעניינים עבור הגיליון המיוחד כוללות את הדברים הבאים (אך אינן מוגבלות לאלה):

אפשרויות ההגשה כוללות:

מגוון סוגי מאמרים, לרבות מחקר אמפירי, מאמרי מערכת, פרשנויות, ניתוחי מדיניות, סקירות היסטוריות, מאמרים תיאורטיים או מאמרי סקירה, וחידושים במדיניות או בפרקטיקה.

אופן הגשת ההצעה:

International Journal on Child Maltreatment הוא כתב עת בין־תחומי בהערכת עמיתים המשמש פורום למאמצים חדשניים לקידום מדיניות, התערבויות ותוכניות המתמקדות בבטיחותם, בהגנתם וברווחתם של ילדים. למידע נוסף, בקרו בדף הבית של כתב העת.
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.