The website supports Exploer 11 and up

קול קורא למאמרים בנושא: ילדים בזמן מלחמה

קול קורא להצעות לכתיבת מאמרים עבור גיליון מיוחד העוסק בילדים בתקופות מלחמה

עורכות: פרופסור כרמית כץ וד"ר ג'יל מקלייג

מערכת כתב העת International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice מזמינה אתכם לשלוח הצעות לכתיבת מאמרים עבור גיליון מיוחד העוסק בילדים בתקופות מלחמה.

על פי החוק הבינלאומי, בזמן מלחמה ילדים חייבים להיות מוגנים. אף על פי כן ברחבי העולם, ילדים מושפעים באופן לא פרופורציונלי ממלחמה וסובלים מהשפעותיה הישירות והעקיפות. יתרה מכך, המלחמות האחרונות, כולל אלה בסודן, באוקראינה ובישראל, הדגישו את הסכנות הנשקפות לילדים בלוחמה המודרנית שבשלה ילדים חשופים להפרות חמורות של זכויותיהם ושלל השלכות שליליות הקשורות אליה.

גיליון מיוחד זה יתמקד בנושאים העשויים לסייע בהסברה ובשיפור מאמצי המחקר, המדיניות והפרקטיקה להגנה על ילדים, לתמיכה ברווחתם, להעצמת קולם ולשמירה על זכויותיה בעת מלחמה.

דוגמאות לנושאים מעניינים עבור הגיליון המיוחד כוללות את הדברים הבאים (אך אינן מוגבלות לאלה):

אפשרויות ההגשה כוללות:

אנו מזמינים אתכם לשלוח סוגי מאמרים שונים לרבות מחקר אמפירי, מאמרי מערכת, פרשנויות, ניתוחי מדיניות, סקירות היסטוריות, מאמרים תיאורטיים או מאמרי סקירה, וחידושים במדיניות או בפרקטיקה.

אופן הגשת ההצעה:

International Journal on Child Maltreatment הוא כתב עת בין־תחומי בהערכת עמיתים המשמש פורום למאמצים חדשניים לקידום מדיניות, התערבויות ותוכניות המתמקדות בבטיחותם, בהגנתם וברווחתם של ילדים. למידע נוסף, בקרו בדף הבית של כתב העת.

 

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.