The website supports Exploer 11 and up

כנס חרוב הבין לאומי הראשון: התעללות והזנחה בילדים – מה הקשר?

להתעללות בילדים השלכות מרחיקות לכת על התפתחותו התקינה של הילד. הגורמים להתעללות נעים בין מאפיינים אישיים של הפוגע והנפגע (למשל, רקע סוציואקונומי, תרבותי, גורמים פסיכולוגיים, רפואיים או פסיכיאטרים) לבין מאפיינים סביבתיים (משבר כלכלי, נורמות חברתיות), ועוד. מטרת הכנס היתה להציג עבודות ממגוון תחומים במדעי החברה, מדעי הרוח, רפואה, סיעוד ובריאות הציבור, עבודה סוציאלית ומשפטים – שדנות בקשרים שבין גורמים אלה לבין התעללות בילדים.

 

בכנס השתתפו 170 חוקרים, אנשי מקצוע, קובעי מדיניות וסטודנטים – מתוכם כ-30 מחו"ל בהם מרצים אורחים-מבכירי המומחים בעולם ובישראל. הכנס כלל הרצאות מליאה, מושבים מקבילים ופאנלים בהם הציגו היבטים והקשרים שונים של התעללות בילדים.

 

הרצאות המליאה עסקו בנושאים:

  • מהי מערכת הגנה טובה לילדים?
  • התעללות בילדים והתקשורת – השתקפות התופעה והשלכותיה
  • רב תרבותיות והתעללות בילדים
  • התעללות בילדים בגיל הרך – השפעה לטווח ארוך, מניעה וטיפול

 

המושבים המקבילים עסקו בנושא ההקשר התרבותי, החינוכי, המשפטי, הפוליטי והחוקי של התעללות בילדים ובסוגיות של: ילדים עם מוגבלויות; ילדים שהוצאו מביתם; שיתוף ילדים בקבלת החלטות הנוגעות לחייהם; איתור וזיהוי ילדים בסיכון וסכנה; אתגרים בהכשרת אנשי מקצוע; זכויות ילדים; פגיעות מיניות; חוק חובת דווח ועוד.

 

חברי הועדה המדעית:

פרופ' ענת זעירא יו"ר, מכון חרוב והאוניברסיטה העברית
פרופ' ג'ק חביב, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל
ד"ר דפנה טנר, האוניברסיטה העברית
ד"ר כרמית כץ, אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' איתן כרם, בית החולים הדסה והאוניברסיטה העברית
פרופ' רחל לב-ויזל, אוניברסיטת חיפה
פרופ' שפרה שגיא, אוניברסיטת בן-גוריון

 

תכנית הכנס

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.