The website supports Exploer 11 and up

ד"ר תומר כרמל

2018

ד"ר תומר כרמל הוא מרצה במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת אריאל. כמלגאי של מכון חרוב, השתלם כפוסט-דוקטורנט במעבדתה של פרופ' קאתי ווידום במחלקה לפסיכולוגיה של ג'ון ג'יי קולג' בניו יורק. תחת הנחייתה של פרופ' ווידום, פיתח בעזרת שיטות למידת מכונה כלי חדשני לזיהוי הזנחה בילדות, המבוסס על דיווח עצמי בבגרות של חוויות עבר.

היום, הוא עוסק בהשפעות של הזנחה והתעללות בילדות על תוקפנות ונטייה לפשיעה בבגרות. בין היתר, הוא בוחן כיצד חוויות הפגיעה בילדות משפיעות על אלימות של אסירים בבתי הסוהר הפליליים בישראל. נוסף על כך, הוא עורך מחקר המתחקה אחר גורמי סיכון לפגיעה בילדים בטווח המיידי והקצר במשפחות בישראל. מחקר זה מתבסס על נתונים שנאספים במערכות ציבוריות שונות באופן שיגרתי.

 

מייל: tomerc@ariel.ac.il

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.