The website supports Exploer 11 and up

דוח הוועדה לבחינת פגיעות מיניות בקהילת הלהטב"ק בדגש על ארגונים חברתיים

על הוועדה

רקע

הוועדה לבחינת פגיעות מיניות בקהילת הלהטב"ק הוקמה ביוזמת איגי – ארגון נוער גאה, בנובמבר 2021 בעקבות פרסומן של כמה פרשות שעניינן טענות בדבר פגיעות מיניות בקרב קהילת הלהטב"ק.

עם הקמתה החליטה הוועדה שתפעל בלי כל תלות באיגי או בכל ארגון אחר.

חברי הוועדה הם:

השופטת בדימוס נאוה בן־אור.

פרופסור דפנה טנר, פרופסור־חבר בבית הספר לעבודה סוציאלית

באוניברסיטה העברית בירושלים – חוקרת פגיעות מיניות בילדים ובבני

נוער.

אודי קליין, מנהל בית הספר לאמנויות בתל־אביב.

אסף שמול, מנהל התוכניות החינוכיות לנוער בישראל בסוכנות היהודית

ובעבר בעל תפקיד בעמותת "אותות", הנותנת מענים לנוער בסיכון.

נופר מזורסקי, דוקטורנטית בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה

העברית בירושלים – עבודת הדוקטור שלה עוסקת בהיבטים של פגיעות 

מיניות בקרב קהילת הלהטב"ק. 

חברי הוועדה פעלו באופן עצמאי ובהתנדבות, והוועדה בחנה את תופעת הפגיעות המיניות בקרב קהילת הלהטב"ק בהתמקדות בארגונים החברתיים שבה. 

 

השאלות המרכזיות שהוועדה עסקה בהן: 

1. מה הם גורמי הסיכון לפגיעות מיניות בקהילת הלהטב"ק?

2. מה הם גורמי הסיכון לפגיעות מיניות בהקשר של הארגונים

החברתיים שלה?

3. כיצד מתמודדים הקהילה וארגוני הקהילה עם פגיעות מיניות המתגלות בה? 

4. מה הצעדים שעל קהילת הלהטב"ק, ועל ארגוני הקהילה במיוחד, לנקוט כדי למנוע פגיעות מיניות, לעודד את חשיפתן, ולטפל בהן לאחר שנחשפו?

המידע שבבסיס הדוח והעמדות בנוגע לשאלות שלעיל נאספו בעשרות ראיונות עומק אישיים, קבוצתיים וזוגיים. רוב המרואיינים היו אנשי מקצוע ופעילים מקרב קהילת הלהטב"ק. פעילות הוועדה לוותה במחקר שאושר בוועדת האתיקה של בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים. 

דוח לקריאה ולהורדהעדכון אחרון 19 מרץ 2023
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.