The website supports Exploer 11 and up

סיכומים כלליים על תופעת התעללות בילדים והזנחתם

פגיעה פיזית, מינית או נפשית מכוונת, הנגרמת ממעשה, מחדל או הזנחה מתמשכת מוגדרת כהתעללות, המתאפיינת בחומרתה או בדפוסה הקבוע לאורך זמן.
התעללות עשויה להיגרם בידי אדם זר, או במסגרת משפחתו הביולוגית, האומנת או המאמצת של הילד. תופעת ההתעללות קיימת בקרב כל שכבות הציבור ובכל מעמד סוציו- אקונומי.
על פי חוק, התעללות והזנחה הינן עבירות פליליות, ובמקרים בהם המתעלל הוא אחראי על קטין, חלה לגביהן חובת דיווח.

 

מקובל למיין את ההתעללות בילדים לארבעה סוגים.

*למאגר ההרצאות שלנו בנושאים אלה ואחרים לחצו כאן: https://bit.ly/38CE9cs

 

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.