The website supports Exploer 11 and up

מדוע חשוב לפנות להתייעץ ולדווח?

לילדים צעירים שמפגינים התנהגות מינית מוחצנת או התנהגות מינית פוגעת, חסרה היכולת להסביר את אשר קורה להם או את מניעיהם. אין להם את היכולת לפתור את בעיותיהם על ידי פנייה לעזרה. לכן, על המבוגרים להיות קשובים להתנהגויותיהם. אצל ילדים בגיל הרך מדובר, לעיתים, בסקרנות גרידא, אך כאשר מדובר בהתנהגות מינית פוגעת, מעורבים, לעיתים, כעס,  חיקוי של התנהגויות שהתנסו בהן או חזו בהן או תגובה לפגיעה שנעשתה בהם. כפי שנאמר לעיל, ככל שמדווחים מהר יותר על ילדים בעלי התנהגות מינית פוגעת , מעגל הפגיעה עשוי להפסק מהר יותר והילדים, הן הנפגע והן הפוגע, עשויים לקבל טיפול מתאים שיכול לסייע להם במצוקתם ולהציל אותם מהמצב הקשה בו הם מצויים, לעיתים, ללא ידיעתם או הבנתם. פניה עשויה למנוע את הרחבת מעגל הפגיעה שלהם ואת הסיכון המוגבר שלהם עצמם להיפגע בעתיד או להגיע למצבים קשים יותר בהיעדר טיפול מתאים.

 

למי צריך לפנות אם נודע לי על ילד/נער שקיים חשד סביר שפגע מינית?

במקרה שקיים חשד סביר שילדים או בני נוער (גילאים 4-19) פוגעים מינית, יש לפנות לעובד סוציאלי לחוק הנוער במחלקות לשירותים חברתיים (לשכות רווחה) ברשות המקומית (רשימת המחלקות לשירותים חברתיים) או למשטרה. כמו כן, ניתן לפנות לקווי הסיוע המופיעים ברשימת השירותים בהם ניתן להתייעץ עם אנשים שעברו הכשרה מיוחדת בנושא.

 

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.