The website supports Exploer 11 and up

מתי נחשבת התנהגות מינית אצל ילדים או מתבגרים כפוגעת?

התנהגות מינית חריגה עלולה לפגוע הן בילד הפוגע והן בילדים אחרים. חשוב ביותר לטפל בהתנהגות מינית חריגה על מנת למנוע התדרדרות ופגיעה בילדים אחרים אבל גם ובעיקר, על מנת למנוע את הפגיעה בקטין בעל ההתנהגות המינית החריגה בעצמו.

 

סימנים מעוררי חשד להתנהגות מינית פוגעת

כאשר לא מתקיים עיקרון השוויון, עיקרון ההסכמה ועיקרון ההדדיות בקשר המיני, עולה החשד לפגיעה מינית.

 

1. עיקרון השוויון:

  • קיים פער גילאי בין הילדים המעורבים במשחק – אין שוויון כוחות והדדיות.
  • יש התאמה בגיל אך קיים הבדל בגודל הגוף או בהתפתחות.
  • יש התאמה בגיל וגודל הגוף אך קיים שוני במעמד – כאשר האחד מקובל והשני דחוי.
  • כשבאירוע משתתפים מספר ילדים מול אחד.

 

2. עקרון ההסכמה:

  • כאשר מופעלים אגרסיביות, כוח, כפיה, איום או שוחד על הילד.
  • כאשר ההתנהגות גורמת נזק לילד או לאחרים.
  • כאשר ההתנהגות מלווה בסבל רגשי.

 

3. עקרון ההדדיות: כשצד אחד אינו מעוניין או אינו פעיל ב"משחק" המיני.

 

סימנים המעלים חשד לפגיעה מינית

1. כאשר הידע בתחום המיני אינו הולם את גיל הילד.
2. הילד מתעסק חלק ניכר מזמנו במיניות.
3. כשהילדים נפגשים לצורך זה בלבד.
4. היא מתרחשת בין ילדים שאינם מכירים היטב אלה את אלה.
5. כשסוג ההתנהגות המינית אינו תואם את גיל הילדים.
6. חריגה מתרבות או מנורמות חברתיות כגון התייחסות אל מורה כאל אובייקט מיני.
7. כאשר המבוגר מתערב או מעיר לילד אך זה ממשיך בהתנהגות המינית ואינו מקבל את הגבולות שהוצגו.
8. תלונת ילד על כך שנפגע מתקיפה מינית.

 

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.