The website supports Exploer 11 and up

רשימת מקורות

 • אופק, א' (2006). הטיפול הקבוצתי בעברייני מין מתבגרים. ירושלים: האגף לתכנון, מחקר והכשרה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
 • איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי פגיעה מינית (2010). פגיעה מינית במשפחה.
 • איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית (2011). חוק וסדר – נפגעי תקיפה מינית ומערכת אכיפת החוק.
 • בוניאל-נסים, מ' (2007). פגיעה מינית והאינטרנט: קבוצת השווים כשומרי סף או שומרי שתיקה.
 • בן אמיתי, ג' (2007). השלכות נפשיות של פגיעה מינית.
 • בנבנישתי, ר' ושמיד, ה' (2010). סקר עמדות הציבור כלפי פגיעה בילדים והדיווח לרשויות. ירושלים: מכון חרוב.
 • ברמן, צ' (עורכת) (2015). ילדים בישראל, שנתון 2015. המועצה הלאומית לשלום הילד.
 • גולדשטיין, ש' (2005). לדבר את השתיקה: איתור ילדים ובני נוער נפגעי התעללות והזנחה בשירותי הבריאות / בקהילה. ירושלים: אשלים.
 • ג'ונסון, ט"ק (התשס"א). הבנת התנהגויות מיניות של ילדים – מה בריא וטבעי? תמצית: רינה כהן ודפנה אייזן. בתוך ש' צימרמן (עורכת), קטינים פוגעים מינית, אסופת מאמרים ותיאורי מקרה. ירושלים: משרד חינוך, השירות הפסיכולוגי-הייעוצי.
 • גור-בוסתנאי, ט' (2009). ילדים פוגעים מינית? מבט תיאורטי ואמפירי על מאפייני התופעה. הרצאה ביום עיון של האיגוד לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר – אוניברסיטת תל-אביב, ספטמבר 2009.
 • הורוביץ, ד', בן-יהודה, י' וחובב, מ' (עורכים) (תשס"ז). התעללות והזנחה של ילדים בישראל – הנפגעים, אכיפת החוק והמשפט, רפואה, חינוך ורווחה. ירושלים: אשלים.
 • הרשקוביץ, א' (2011). מצגת: עברייני מין קטינים: סקירה מדעית עדכנית. הוצגה בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, 27 בספטמבר 2011.
 • וולף, ר' (2006). הרופא כדמות מפתח באיתור, אבחון וסיוע ראשוני לילדים קורבנות ניצול מיני בקרב המשפחה. הרפואה, 145, ח'.
 • ויסמן, ע' (התשס"א). ילדים רכים הפוגעים מינית בילדים אחרים. בתוך ש' צימרמן (עורכת), קטינים פוגעים מינית, אסופת מאמרים ותיאורי מקרה. ירושלים: משרד החינוך, השירות הפסיכולוגי-הייעוצי.
 •  יצחקי, י' (2013). ילד אסור, ילד מותר? על קטינים פוגעים מינית. נקודת מפגש 5, 9-4.
 • כאהן-סטרבצ'ינסקי, פ' ולוי, ד' (2011). מאפיינים וצרכים של הקטינים המטופלים בשירות המבחן לנוער (לוחות 4 ו-11). ירושלים: משרד הרווחה, האגף למחקר, תכנון והכשרה בשיתוף שירות המבחן לנוער, אגף לנוער, צעירים ושירותי תקון; מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, מרכז אנגלברג לילדים ולנוער.
 • משה, נ' (2013). טיפול נפשי לקטינים נפגעי תקיפה מינית, מסלולי טיפול באחריות משרדי הממשלה. ירושלים: הכנסת, מרכז המחקר והמידע.
 • פינקלהור, ד' (2013). מצגת מיום עיון באוניברסיטה העברית בירושלים (22 במאי, 2013): למי אכפת, פגיעות מיניות בילדים צעירים. אתר מכון חרוב. Finkelhor, D. (2013). Sexual abuse: The challenge of prevention. Crimes against Children Research Center, University of New Hampshire.
 • קדמן, י' (עורך) (2003). התעללות בילדים בישראל. המועצה הלאומית לשלום הילד.
 • קדמן, י' (עורך) (2008). ילדים אומרים גם בלי מילים – כל מה שחשוב שתדעו על פגיעות מיניות בילדים – מדריך להורים. המועצה הלאומית לשלום הילד.
 • קליין, י' (2013). פגיעה והתעללות בקרב ילדים ובוגרים עם מוגבלות. מצגת והרצאה בכנס באר שבע לשלום הילד, פברואר 2013.
 • רבינוביץ, מ' (2012). דיווח לעובדים סוציאליים לחוק הנוער על פגיעה בקטינים – מוגש לוועדה לזכויות הילד. ירושלים: הכנסת, מרכז המחקר והמידע.
 • שולמן, א' (2013). שימו לב לנורות האזהרהאת – הורים וילדים (12.11.2013).

 

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.