The website supports Exploer 11 and up

חוקרי ילדים

חוקרי ילדים הם עובדים סוציאליים שהוכשרו לתפקידם בשירות המבחן לנוער, ביחידה לחקירות ילדים וחקירות מיוחדות במשרד הרווחה לפי החוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט"ו- 1955.

שר המשפטים ממנה אותם לאחר התייעצות עם וועדה מיוחדת. לפי חוק זה, חקירת ילדים מתחת לגיל 14 שהיו מעורבים בעבירות מסוימות, בין אם כחשודים ובין אם כקורבנות או כעדים, תיעשה בידי חוקרי ילדים. חוקרים אלה רשאים להעיד בבית המשפט במקום הילדים.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.