The website supports Exploer 11 and up

עובדים סוציאליים לחוק הנוער

עובדים סוציאליים לחוק נוער עברו הכשרה מיוחדת ובתוקף מינוי של שר הרווחה ועל פי חוק הנוער טיפול והשגחה, התש"ך – 1960, מופקדים על ההגנה על קטינים עד גיל 18 הנתונים במצבי סיכון גבוה לחייהם ולבריאותם הפיזית והנפשית. בחוק הנוער, ניתנה בידי עובד סוציאלי לחוק הנוער הסמכות לקבוע את אופן ההגנה על הקטין ואת הטיפול בו.

 

לעובדים סוציאליים לחוק הנוער תפקיד מרכזי במערכת שנועדה לאתר ילדים הנפגעים מהתעללות והזנחה קשה ולטפל בהם. פקידי הסעד מקבלים פניות מגורמים רבים ופועלים בדרכים שונות כדי לבדוק אותן, להעריך את מידת הנזקקות של הילדים המופנים ולפעול בעניינם של אלה הזקוקים לטיפולם (להרחבה על תפקידיו של עו"ס לחוק הנוער).

 

במקרה של דיווח לעובד סוציאלי לחוק הנוער – על העובד הסוציאלי לחוק הנוער לבדוק את החשדות. ובהתאם לבדיקתו להעביר את המלצתו למשטרה אם לפעול במישור הפלילי בעקבות הדיווח או להימנע מלפעול, ולהשאיר את הטיפול בידי רשויות הרווחה. במקרים מסוימים ולפי שיקול דעתו של העובד הסוציאלי לחוק הנוער, הוא יכול לפנות לוועדה שתפטור אותו מן החובה ליידע את המשטרה. (וועדת פטור מחובת הדיווח).

 

במקרים בהם ההורה לא משתף פעולה – עובד סוציאלי מוסמך מכוח חוק הנוער (טיפול והשגחה) לפנות לבית המשפט לנוער, שיכריז על הקטין כנזקק ושיורה על דרכי טיפול בקטין (כמו: להורות לו להגיע לבית הספר, להעמיד את הקטין בהשגחת העובד הסוציאלי לחוק הנוער, ובמקרים קיצוניים אף להוציא את הקטין ממשמורת הוריו). החלטת בית המשפט מחייבת את ההורים.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.