The website supports Exploer 11 and up

התעללות והזנחת קטינים – היבטים משפטיים וטיפוליים / התעללות והזנחת ילדים | 2020-2021

קורס במכללת שערי משפט ובבית ספר לרפואה, עין כרם.

 

התחום של התעללות בילדים התפתח לאורך השנים וידע שינויים מרחיקי לכת. ההבנה כי ילדים בסיכון אינם מיעוט וכי מדובר בתופעה רחבה יותר משהיה מקובל לחשוב בעבר, הובילה לפיתוח כלי אבחון וטיפול, כמו גם לשינוי חקיקתי נרחב. ייחודו של הקורס הוא בראייה טיפולית ומשפטית משולבת שהוא מביא.

הקורס מתמקד בהיכרות עם התופעה של ילדים נפגעי התעללות והזנחה, הסטודנטים יחשפו להגדרות היסוד בתחום, למאפייני התופעה, האטיולוגיה שלה וביטויה השונים. הקורס מציג בפני הסטודנטים את מערך המענים הטיפוליים והמשפטיים לילדים נפגעי התעללות והזנחה. דגש מיוחד יינתן להכרת ההתפתחות ההיסטורית של מעמדם וזכויותיהם של ילדים נפגעי התעללות והזנחה, הן במישור הסוציאלי והן במישור המשפטי.

 

להורדת סילבוס הקורס

 

 

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.