The website supports Exploer 11 and up

התעללות והזנחת ילדים/ות- היבטים רב-תחומיים | 2021

קורס לתכנית המוסמך בעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה

התחום של התעללות בילדים/ות התפתח לאורך השנים וידע שינויים מרחיקי לכת. ההבנה כי ילדים/ות בסיכון אינם מיעוט וכי מדובר בתופעה רחבה יותר משהיה מקובל לחשוב בעבר, הובילה לפיתוח כלי אבחון וטיפול, כמו גם לשינוי חקיקתי נרחב. ייחודו של הקורס הנוכחי הוא בראייה הרב תחומית המשולבת שהוא מביא, תוך העמקה בייחודי – ובמשותף למערכות המלוות ילדים/ות נפגעי התעללות ומשפחותיהם בתחומי הטיפול הפסיכוסוציאלי, המשפט, החינוך והבריאות. הקורס הנוכחי יתמקד בהיכרות עם התופעה של ילדים/ות נפגעי התעללות והזנחה,
הסטודנטים/יות יחשפו להגדרות היסוד בתחום, למאפייני התופעה, האטיולוגיה שלה וביטוייה השונים. עוד יציג הקורס את מערך המענים הטיפוליים והמשפטיים לילדים נפגעי התעללות והזנחה. דגש מיוחד יינתן להכרת ההתפתחות ההיסטורית של מעמדם וזכויותיהם של ילדים/ות נפגעי/ות התעללות והזנחה, הן במישור הסוציאלי והן במישור המשפטי. בנוסף ידגיש הקורס את חשיבותה של חשיבה יצירתית "מחוץ לקופסא" ואת תפקיד העו"סים/יות כסוכני/ות שינוי חברתי למען ילדים/ות נפגעי/ות התעללות והזנחה.

 

להורדת סילבוס הקורס

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.