The website supports Exploer 11 and up

קורס מרוכז בהנחיית מרצה אורח מחו"ל- סוגיות שונות בתחום של ילדים בסיכון | 2020

קורס בחירה בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית, הר הצופים.

 

הקורס עוסק בחשיבותו של הסיוע למשפחות הנתמכות על-ידי מערכת הרווחה לשם ביסוס הביטחון של ילדים בסיכון בבתיהם או לשם החזרתם של ילדים שהוצאו מבתיהם. הסיוע של שירותי הרווחה הינו קריטי למשפחות אלו ומהווה את הצעד הראשון לפתירת הבעיות וליצירתו של שינוי מהותי. הקורס מספק מודל מבוסס לעבודה עם הורים העומדים בסיטואציות מסוג זה וכן סימולציות מעשיות לאינטראקציה בין ההורים לשירותי רווחת הילד.

 

להורדת סילבוס הקורס

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.