The website supports Exploer 11 and up

ועדות פטור מחובת דיווח

ועדות המורכבות מנציגי פרקליטות המחוז, המשטרה ופקיד סעד מחוזי ובסמכותן על פי סעיף 368 ד' (ו) לחוק העונשין, התשל"ז, 1977- לפטור עובד סוציאלי לחוק הנוער מדיווח למשטרה על קטין שנפגע בידי מי שאחראי עליו. הסיבות השכיחות למתן פטור הן: חשש לחיי הנפגע מההתעללות אם ייפתחו הליכי חקירה; חוסר עניין של נפגע גילוי עריות הנתון בטיפול לדווח על מקרה ישן; חשש שהליכי חקירה יגרמו לנסיגה או להרס המשפחה הנתונה בתהליך שיקום; סירוב של הנפגע לשתף פעולה עם גורמי החקירה.
מדי שנה מוגשות כ-1,000 בקשות לפטור מחובת דיווח הנידונות בוועדות הפטור וחלקן הגדול מאושר לבסוף.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.