The website supports Exploer 11 and up

תפקידיו של עובד סוציאלי לחוק נוער

כאשר עובד סוציאלי לחוק הנוער מקבל דיווח על חשד עבירה נגד קטין עליו לנקוט בפעולות הבאות:

  • לבדוק אם מדובר במצב חירום של סכנה מידית, האם קיימת סכנה של המשך פגיעה, האם יש חשש שחשיפת המידע תסכן את הקטין והאם יש חשש להעלמת ראיות. כמו-כן תפקידו לערוך איסוף מידע ראשוני על האירוע, המעורבים בו, סוג וחומרת הפגיעה ורמת הסיכון.
  • להעריך את חומרת הפגיעה לצורך קבלת החלטות; אירוע חירום דורש התערבות מידית, כלומר דיווח מידי למשטרה, עם הנחיות ברורות לפעול תוך הגנה על הקטין.
  • על העובד הסוציאלי לחוק הנוער לפנות טלפונית למשטרה ולבקש את התערבותה המידית בתיאום עם המלצות ראשוניות, כולל חקירת ילדים, הרחקת הפוגע וכו'.
  • במקרים מיוחדים על העובד הסוציאלי לחוק הנוער לפנות מידית לוועדת פטור ולבקש פטור זמני מדיווח למשטרה לצורך היערכות.
  • פגיעות מיניות, אונס, מעשה סדום, מעשים מגונים, התעללות מינית, התעללות פיזית – מוגדרים מצבי חירום מבחינת הצורך בהתערבות מידית, אך דורשים תכנון זהיר של התערבות כדי להבטיח הגנה מרבית ונכונה על הקטין. במקרים אלו ניתן מענה מידי של גורמי הרווחה הטיפוליים.
  • עובד סוציאלי לחוק הנוער יעמוד בקשר שוטף עם המשטרה עד קבלת ההחלטה על העמדה לדין או סיום ההליך המשפטי.

 

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.