The website supports Exploer 11 and up

טלי שלומי

מנהלת תחום פגיעות מיניות ואוכלוסיות

בעלת תואר ראשון בעבודה סוציאלית ותואר שני במנהל עסקים.
בעלת ידע וניסיון ניהולי ומקצועי רב, שצברה במהלך שנות עבודתה במשרד הרווחה במטה האגף לשירותים חברתיים ובמכון מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל בצוות ילדים ונוער.
במסגרת עבודתה במכון מאיירס השתתפה בישיבות תת הוועדה ל"בדיקת מחוייבות החברה כלפי ילדים ונוער בסיכון" ובישיבות תת הוועדה ל"הגדרת הסיכון והמצוקה וזיהוי אוכלוסיית היעד" של הוועדה הציבורית לבדיקת מצבם של ילדים ובני נוער בסיכון ובמצוקה (וועדת שמיד).

talis@haruv.org.il