The website supports Exploer 11 and up

יפה ציונית

מנהלת תחום מידע, פרסומים ותקשורת

מנהלת תחום מידע פרסומים ותקשורת

עורכת ראשית של עיתון המכון – ״נקודת מפגש״ – המיועד לאנשי המקצוע העוסקים בהתעללות בילדים והזנחתם.

אחראית על ריכוז, הכנה, הנגשה והפצה של מידע על ילדים בסיכון.

שימשה כעשרים שנה כמנהלת מחלקת המחקר והמידע במועצה לשלום הילד וכעורכת השנתון הסטטיסטי על ילדים בישראל. 

yaffa@haruv.org.il

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.