The website supports Exploer 11 and up

טלי שלומי

מנהלת תחום פגיעות מיניות ואוכלוסיות

בעלת תואר ראשון בעבודה סוציאלית ותואר שני במנהל עסקים.
בעלת ידע וניסיון ניהולי ומקצועי רב, שצברה במהלך שנות עבודתה במשרד הרווחה במטה האגף לשירותים חברתיים ובמכון מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל בצוות ילדים ונוער.
במהלך שנות עבודתה במכון בנתה וביססה את מערך ההכשרות בתחום הפגיעות המיניות בקרב האוכלוסייה החרדית, הערבית והאוכלוסייה הכללית.

talis@haruv.org.il

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.