The website supports Exploer 11 and up

פרופ' מונה חורי

פרופסור מן המניין בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית. שימשה בעבר כדיקנית הפקולטה. מאז שנת 2021 מכהנת כסגנית נשיא האוניברסיטה העברית לאסטרטגיה ומגוון. תחומי המחקר שלה הם אלימות בית ספרית, עבריינות נוער ובריונות רשת.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.