The website supports Exploer 11 and up

מדיניות החזרים

מדיניות החזר כספים על ביטול השתתפות בקורסים

עד שבועיים לפני תחילת הקורס – אדם המבטל השתתפותו יקבל החזר בניכוי דמי טיפול בגובה 15%.

משבועיים לפני תחילת הקורס עד המפגש הראשון – יתקבל החזר בגובה 50% למעט במקרים מיוחדים שיאושרו ע"י מנכ"ל המכון.

במקרה שביטול השתתפות בתכנית ייעשה לאחר המפגש הראשון  – לא יתקבל החזר אלא במקרים מיוחדים שיאושרו ע"י מנכ"ל המכון.

הפנייה תיעשה בכתב למייל liatb@haruv.org.il עם כותרת מייל החזר תשלום. יש לכלול בפנייה את מס' הקבלה ואת סיבת הביטול.